• - grubbs test - uni-goettingen.de
  grubbs test this test detects outliers from normal distributions. the tested data are the minimum and maximum values. the result is a probality that indicates that ...
 • - standart normal dağilim tablosu p z z p z z f t
  t tablosu tek yönlü (b đr yanli) test đçđn α 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.0025 0.001 0.0005 đkđ yönlü ( đkđ yanli) test ...
 • - baş i - elyadal
  küçük örneklem t testi ... tablo 10 – pearson momentler çarpimi korelasyonu tablosu.....50 tablo 11 ... q ∑ = =1 2. i ...
 • - üretral hipermobiliteyi de ùerlendirmede q tip test ve pop ...
  de÷erlendirmede q tip testi kullanõld . q tip testinde lidokainli jel ile kayganlaút õr lm pamuklu çubuk ... tablo 2. aa noktas× ile q tip test a ...
 • - detection of antibodies against coxiella burnetii in risk ...
  detection of antibodies against coxiella burnetii in risk groups for q ... toplam 20 kişide yapılan ifa faz ii igm testi yedi ... tablo 3. q humması anketi sonuçları
 • - [Removed file]eurasian journal
  eurasian journal of veterinary sciences ... snk testi q tablo değerini kullanan ve varyans analizinin önemli olup olmamasına bakılmadan kullanılır.
 • - [Removed file]quadriceps femoris açısının normal degerleri ve bu ...
  parametric spearman r testi . kullamlmıştır. ... scheffe testi q . açısının. ... tablo 1. bireylerin incelenen
 • - [Removed file]nitel verilerin değerlendirilmesinde uygulanan ...
  bağımsız gruplarda çapraz tablo biçiminde düzen-lenmiş veriler 2.1. satır x kolon ... cochran q testi: aynı konuyu değerlendiren ikiden
 • - t.c. - toad.edam.tr
  tablo 3: kolmogrov-smirnov testi ... toplam puan histogramı ve normal q-q grafiği .....65 şekil 2: faktör özdeğer çizgi grafiği ...
 • - bağımlı örneklerde ki-kare testi -- mc nemar testi
  çözüm: tablo incelendiğinde, ... qohran ‘ın q testi. örnek: 2 üç doktorun kliniğe başvuran 10 hastaya (bireylere ilişkin) ait yorumları alınıyor.
 • - 6215$6, 7h5. ø0$/$7 6$1$<ø¶1ø1 *(/øùø0ø 9( ',ù$ $d,./,.
  * q p ]gh jholúphnwh rodq onhohu lolq vdqd\lohúph yh hnrqrpln ... gregory-hansen testi s. 79 tablo 18: gregory-+dqvhq 7hvwl nxnod gh÷lúnhqol s. 80 . 1
 • - [Removed file]sporcu ve sedanterlerde q açisi ile bazi fiziksel ...
  student t testi kullanılmış, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (one- ... tablo 1: kadın ve erkeklerin q açısı, ...
 • - araştirmalarda gruplar arasi farkin bel rlenmes ne yönel k ...
  hangi durumlarda post-hoc türlerinin kullan ılabileceği bir özet tablo halinde verilmi ştir. ... g-w-q istatistikleri de çoklu aralık testi olup, ...
 • - toplam kalite yönetimi bilinçlendirme eğitimi “nonparametrik
  friedman iki yölü varyans analizi testi kendal w testi cochran q testi. ... tablo: hastaların a ve b yöntemleri ile tadavisi sonucu elde edilen
 • - quadriceps açisinin (q açisi) dinamik plantar basinç ...
  tablo 6. q açısı ölçüm sonuçları ... antropometrik değerlendirmeler için kalkaneo-tibial açı, q açısı, naviküler kemik düşme testi
 • - durbin-watson significance tables - unibo.it
  1 appendix a durbin-watson significance tables the durbin-watson test statistic tests the null hypothesis that the residuals from an ordinary least-squares regression ...
 • - varyans analizi (anova) kruskal-wallis h testi
  qα, k, hsd tablo değeri q kritik değerler tablosundan ... kwh testi uygulanacak verilerin aralıklı ya da oransal ölçekli olması gerekir.
 • - [Removed file]modellemeye dayali fen eğġtġmġnġn etkġlġlġğġ; bu eğġtġmġn ...
  nicel veri toplama araçları cornell koģullu sorgulama testi, form x (cct-x) ... tablo 4.9: deney grubu cct-x testi ön test son test t testi sonuçları ...
 • - [Removed file]t. c. - tez.yok.gov.tr
  tablo 28. stroop test ve stroop t-bag testi betimsel istatistikleri..... 33 tablo 29. stroop test ile stroop t-bag testi spearman’s rho korelasyon analizi ...
 • - durbin-watson test - national sun yat-sen university
  durbin-watson test a test that the residuals from a linear regression or multiple regression are independent. method: because most regression problems involving time ...
 • - i klinik araştırma monitörize anestezi bakımında ...
  292 monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması özet amaç: monitörize anestezi bakımında ...
 • - içindekiler - detayyayin.tr
  siklik dağilimlarinin elde edilmesi (tablo yapimi) ... q-q grafik yöntemi ... cochran q testi ...
 • - q hummasi’nin epidemiyolojisi ve teşhisi epidemiology and ...
  q humması’nın epidemiyolojisi ve teşhisi derleme ... tablo i ve ii’de gösterilmiştir. ... alınan 942 serum örneğinde faz ii igg ifa testi ile
 • - t.c. ve - stratejikoperasyon.files.wordpress
  q hareketli ortalama t sonuç testi n denek sayısı b kesişim s.e. standart hata(katsayı etrafında) ... tablo 12.b: ki-kare testi ...
 • - multimeters kullanım kılavuzu - dam-assets.fluke
  süreklilik testi ... tablo listesi tablo başlık sayfa ... q dc ve ac akım arasında geçiş yapar a (sarı) power-up power off özelliğini deaktive eder ...
 • - duygusal zeka ve performans ilişkisi (bir uygulama)
  duygusal zeka (e q) ve zeka katsayısı (i q) ... on duygusal zeka testi………………………………… ... tablo 2.1. sıralama listesi ...
 • - prof.dr.ihsan halifeoğlu - esaglikonline
  iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi ... q= 1 – p = 1-0.164 = 0.836 2. ... α=0.05 düzeyinde ve 648 serbestlik derecesinde tablo t değeri 1.96'dır
 • - [Removed file]alternatġf korelasyon teknġklerġ gġrġġ
  tablo 4 ortalamalar, standart sapma, p ve q nokta çift serili korelasyon katsayısında olduğu gibi hesaplanır, ... kontincensi katsayısı, yule'un q testi,
 • - tüberkülozun tanısılan amplified mycobacterium ...
  q testi ile, istatistiksel olarak anlamlı bulundu (cochran ... uygulanan yöntemlerin birbirleri ile ilişkileri mac nemar testi ile belirlendi (tablo 1, 2, 3).
 • - [Removed file](qvwlw $qdelolp 'doõ (÷lwlp %lolpohul (÷lwlp <|qhwlpl yh ...
  g16g= g÷uhwphqohulq võqõi \|qhwlplqghnl gdyudqõúoduõqgdq elul rodudn olghuoln gdyudqõúoduõqõ jhuohnohúwluph g ]h\ohulqgh j q p ] h÷lwlp ndolwhvlqh yh ...


 • © 2019 FatRede. All right reserved. Contact Us:FatRede[at]outlook.com